Valetantský sprievod

S veľkým rozvojom ťažby zlata a striebra v Banskej Štiavnici (18. a prvá pol. 19. storočia) úzko súvisí aj založenie Baníckej akadémie Máriou Teréziou, prvej vysokej školy technického zamerania na svete. Prvé prednášky na tejto Baníckej akadémii odzneli 18. septembra 1764.  Banícka akadémia predstavuje vyvrcholenie vedecko-technického rozvoja a akademické prostredie zas bolo živnou pôdou aj pre spoločenský život študentov. Viacero zvykov, obyčají a piesní, ktoré sa zrodili na pôde tejto školy sa udržujú dodnes vo viac alebo menej medifikovaných formách na našich stredných školách, ale aj v historických baníckych lokalitách medzi ktoré patrí aj Banská Štiavnica. Boli to práve poslucháči Akadémie, ktorí rozdávali svojim súčasníkom radosť a dobrú náladu.

Najdlhšie v pamäti Štiavničanov zostali salamandre a valetatnské pochody. Valetantský pochod je rozlúčkový sprievod valetantov – poslucháčov posledných ročníkov Akadémie. Valetanti sa rozlúčili so svojou milovanou školou, profesormi, potom nasledovalo lúčenie s mestom, v ktorom prežili vari najkrajšie roky svojho života.

Pred budovou školy sa sformoval sprievod na čele s najstarším akademikom. Za ním išli ďalší veteráni, čím ďalej od čela, tým boli služobne mladší. Najstaršieho akademika bolo poznať podľa viacerých stúh, ktoré mal okrútené okolo klobúka. Čo stuha, to rok pobytu navyše v študentskej lavici. Za veteránmi išla hudba, z a ňou prvoročiaci, ktorí niesli kufre, šaty a ostatné predmety osobnej poreby odchádzajúcich valeantov. Po nich idú lúčiaci a objímajúci valetanti. Sprievod uzatváral vlastný valetantský pochod – baníci s kahancami a po stranách lesníci s fakľami a nakoniec ostatní študenti.

Sprievod sa ukončil nastúpením do vlaku a mnohokrát sa stalo, že sa stará parná lokomotíva “Štiavnická Anča” nemohla pre namastené koľajnice pohnúť z miesta.  Tisícky absolventov bez rozdielu národnosti sa včšak radi vracali do mesta svojej mladosti, aby aj po rokoch napĺňali hlavné heslo banskoštiavnických akademikov: “Štiavnica je tvojim bohom, matkou, nevestou, sestrou, milenkou – všetkým! Kto jej ubližuje, je aj tvojim nepriateľom!”

Najpôsobivejší sprievod bol v roku 1964, ktorého sa zúčastnili poslední žijúci absolventi Vysokej školy baníckej a lesníckej. Pri prechádzaní objímajúcich sa sivovlasých akademikov mestom nebola núdza o slzy. Tu sa prejavila tá krása, tá úcta, tá súdržnosť starých poslucháčov bez ohľadu na politickú, náboženskú a národnostnú príslušnosť. Tá obrovská úcta k histórii, ktorú toto mestomá a ktorú naša mladá generácia postráda, sa zo sŕdc týchto starých ľudí nevytratila. Aj v dnešnom sprievode (trochu s obmenami) sme vám chceli priblížiť , tú krásnu tradíciu, ktorou sa len naše mesto môže hrdiť.

Súčasný sprievod ide od lýcea smerom k mestskému úradu. Do sprievodu sme ešte zaradili obraz pekných štiavnických kiasoniek, ktoré sa lúčili so svojimi láskami. Sprievod pokračuje mestom až k budove Baníckej akadémie (Strednej priemyselnej školy Mikovíniho), kde ho prijme honorácia mesta, pokrauje ďalej k Odbornej škole lesníckej, ktprú tak isto pozdravia absoventi pochodu.

Valetatnsý sprievod sme od premiestnenia Baníckej akadémie v roku 1919 do Šoprone zorganizovali prvý krát v roku 2017. Valetantský sprievod sme vyprofilovali do súčasnej podoby. Pripomína však významné obdobie nielen zo života akademikov, ale aj nadmierne bohatú históriu nášho mesta.  Želáme si, aby tá krásna história, ten bohatý banícky duch v našich srdciach, si našiel svoje miesto aj v srdcciach našej budúcej generácie. Veríme, že sa nám to podarí.

Program:
15:15 Príhovor najstaršieho akademika pred radnicou
15:30 Valetatnský sprievod mestom (ulice: Radničné námestie, A. Kmeťa, Kammerhofská)
16:00 Šerpovanie a ukončenie sprievodu