Preventívne opatrenia

Z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu COVID-19 Krízový štáb mesta Banská Štiavnica prijíma preventívne opatrenia, ktorými upravuje určité oblasti života v meste.

Viac informácií o opatreniach v meste Banská Štiavnica na www.banskastiavnica.sk a o koronavíruse na Slovensku na www.korona.gov.sk.


Prevencia

V rámci prevencie vydal Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenie, v rámci ktorého sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest. Všetci občania teda majú povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.

Verejnosti sa ďalej odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

 • Umývajte si ruky často mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu.
 • Očí, nosa ani úst sa nedotýkajte neumytými rukami.
 • Zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša.
 • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky.
 • Ak ste chorý, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby, doma na lôžku sa z ochorenia liečte v samostatnej izbe.
 • V domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov.
 • V priestoroch, kde sa pohybuje veľa ľudí (obchody, pošta, MHD,…), používajte jednorazové rukavice.
Od 3. júna sa uvoľňujú ďalšie opatrenia, pozrite si kompletný zoznam:
 • Rúška – predpísaná vzdialenosť sa skracuje z piatich na 2 metre. Mať nasadené rúško na tvári je naďalej povinné v interiéroch, to platí aj pre hromadné podujatia.
 • Obchody – ruší sa vyhradený čas v obchodoch pre seniorov nad 65 rokov. Povinné sanitárne dni v nedeľu ostávajú pre maloobchodné prevádzky v platnosti. Mení sa limit na maximálny počet zákazníkov v prevádzke 1 osoba z 15 metrov na 10 metrov štvorcových z plochy určenej pre zákazníkov.
 • Verejné stravovanie – zostávajú v platnosti alternatívne podmienky, a to dodržanie dvojmetrového odstupu zákazníkov od seba, resp. v prípade zariadení verejného stravovania dvojmetrová vzdialenosť stolov od seba. Ruší sa časové obmedzenie otváracích hodín a pravidlo maximálne 2 osoby pri stole.
 • Ubytovanie – ruší sa 24-hodinový časový odstup medzi ubytovaním klientov do tej istej izby. Zároveň sa zruší podmienka pre izbu mať vlastné sociálne zariadenie.
 • Voľný čas – budú otvorené všetky vnútorné športoviská pre verejnosť, prírodné aj umelé kúpaliská, wellness centrá vrátane centier v hoteloch, vnútorné priestory ZOO a botanických záhrad, prírodné liečebné kúpele pre všetkých, ostatné doteraz zatvorené prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (kryokomory, hydromasáže, soľné jaskyne a podobne), ako aj kasína.
 • Hromadné podujatia –je povolené organizovať aj športové súťažné podujatia (vrátane divákov). Maximálny počet účastníkov sa výhľadovo bude meniť. Od 10. 6. by to malo byť najviac 500 osôb, od 1. júla až do konca tohto roka do 1000 osôb.
 • Kultúrne podujatia (divadlá, kiná a iné) – zrušená povinná vzdialenosť 2 metre od seba, nahradí ju šachovnicové sedenie (rovnaké sedenie platí aj pri konaní bohoslužieb). Ruší sa aj povinnosť pre umelcov mať potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19.
 • Taxíky – zapnutá klimatizácia už aj pre zákazníka. Ruší sa aj povinná 15-minútová prestávka medzi jazdami. Naďalej sa bude vyžadovať dezinfekcia priestorov vozidla, oddeliteľná fólia je dobrovoľná.
 • Sociálne služby – otvárajú sa denné stacionáre pre osoby do 62 rokov. V ďalších týždňoch by sa mali povoliť aj návštevy klientov v zariadeniach sociálnych služieb.
 • Letné tábory – je povolené organizovanie (okrem putovných táborov), maximálny počet účastníkov (deti, vedúci, zdravotníci, inštruktori, personál kuchyne, personál zaisťujúce upratovanie a pod.) zotavovacieho podujatia bude stanovený v súlade s platnými opatreniami.
 • Hranice – bez povinnosti domácej a štátnej karantény a bez preukázania sa negatívnym testom môžu prísť na najviac 48 hodín aj osoby, ktoré sa na území ČR a Maďarsku zdržiavajú a nemajú tam trvalý či prechodný pobyt. Musia sa však preukázať najmenej dvoma hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva).

Dôležité informačné letáky súvisiace s COVID-19: