Výstava “Banská Štiavnica gotická”

Výstava je výsledkom štvorročného výskumu urbanisticko-architektonického vývinu mesta Banská Štiavnica. Na základe najaktuálnejších vedeckých poznatkov o vývine jednotlivých historických budov generalizuje urbanistický vývin a konfrontuje s doteraz publikovanými štúdiami. Ide o 20 panelov (70 x 100cm), na ktorých je koncepčne prezentovaný výsledok výskumu — graficky prístupným spôsobom aj pre laickú verejnosť so záujmom o históriu a kultúru. Ide o architektonické zamerania a grafické znázornenia historických budov, či teoretické rekonštrukcie gotických domov v rámci rozvinutých uličných pohľadov, fotografie, ktoré dokumentujú gotické architektonické detaily a pod. Do vizuálnej podoby výstavy sa dostávajú aj inovatívne metódy dokumentácie historických budov – skenovanie historických fasád pomocou najnovších geodetických technológií.
Výstava bola otvorená 18.9.2021 (kvôli pandemickým opatreniam nebola žiaľ príliš propagovaným podujatím) – v rámcimedzinárodného študentského workshopu a kolokvia “Jesenná univerzita architektúry 2021” — “Banská Štiavnica gotická, 3. časť” a potrvá do konca februára 2022.
Výstavu je možné navštíviť na prízemí detašovaného pracoviska Fakulty architektúry a dizajnu STU, Radničné nám. 2, Banská Štiavnica.


Miesto konania
Banská Štiavnica, Radničné námestie, Banská Štiavnica