Fotografická súťaž: Najkrajšia dovolenková fotografia

Hlavný organizátor: Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom, v zriaďovatelskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Spoluorganizátori: Múzeum vo Svätom Antone, Mesto Banská Štiavnica

Uzávierka: 19.10. 2020

Termín vernisáže: 20.11. 2020 o16:00

Trvanie výstavy: 20.11. 2020 – 31.1. 2021

Miesto: Múzeum vo Svätom Antone

Charakteristika súťaže

Najkrajšia dovolenková fotografia je celoslovenská súťaž a výstava amatérskej fotografie
s medzinárodnou účasťou. Zámerom projektu je vytvoriť podmienky pre možnosti prezentácie, konfrontácie a inšpirácie pre všetkých amatérskych fotografov z celého Slovenska a zahraničia. Vzdelávať a rozširovať poznanie prostredníctvom súťažných kategórií.

Súťaž je určená širokej verejnosti, bez obmedzenia veku (deťom, mládeži a dospelým).

Súťaž sa koná každý rok.

Ciele súťaže

Cieľom projektu je verejnou prezentáciou súťažných prác na výstave motivovať záujem širokej verejnosti o fotografické umenie. Súťaž umožňuje rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu a technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Vzbudiť záujem o cestovný ruch, poznávaním zaujímavých miest, pamiatok a udalostí. V neposlednom rade získavať nové poznatky a inšpiráciu prostredníctvom vyhodnocovacieho a rozborového seminára s odborníkmi. Podujatie bude ukončené slávnostným vyhodnotením súťaže na vernisáži výstavy zo súťažných prác za účasti autorov, poroty a pozvaných hostí.

Súťažné kategórie

  1. Pamiatky UNESCO vo fotografii

  1. Príroda a krajina

  1. Múzeá: oživená minulosť – historické budovy, skanzeny, podujatia…

  1. Dovolenka dýcha človečinou – reportážne zábery, momentky, ľudia pracujúci v turizme…

  1. Môj najkrajší prázdninový zážitok – pre deti a mládež do 16 rokov

  1. Šport – fotografie športových aktivít počas celého roka

  1. Nehmotné kultúrne dedičstvo stvárnenia, ktoré nemajú hmotnú podstatu: folklór, ľudová hudba, hudba, piesne, tance, hry, spoločenské zvyklosti, tradičné remeslá, jarmoky, rôzne výročia miest a obcí, kultúrno-osvetové podujatia a pod.Miesto konania
Kaštieľ a múzeum vo Svätom Antone, Svätý Anton, Svätý Anton