Beseda: Hodnotový odkaz T.G. Masaryka

To, že sa po prvej svetovej vojne Československo zrodilo ako republika, nebolo vôbec samozrejmé. Významnú úlohu na ceste k demokratickému usporiadaniu našej spoločnosti zohral práve T.G. Masaryk – štátnik, humanista a filozof. Masaryk chápal demokraciu ako názor na život a etický problém. Predstavovala pre neho vieru v človeka a v jeho hodnotu. Ako prvý prezident ČSR poznamenal: “Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.” Opierajúc sa o antické ideály, demokraciu vnímal ako cestu k pravde a spravodlivosti. Základným predpokladom pre zrod demokratickej spoločnosti bolo pre Masaryka vzdelanie. Nie však len vzdelanie praktické, ale i všeobecné a filozofické. Usiloval sa o vzdelanie harmonické, to znamená posilňovanie ducha a tela. Masaryk bol filozofom na tróne. Už viac než sto rokov nás inšpiruje ako osobnosť, ktorá zostala celý svoj život verná humanitným ideálom.

Miesto konania
KC Eleuzína, Horná ružová 1, Banská Štiavnica