Najkrajšia dovolenková fotografia

Propozície fotografickej súťaže Najkrajšia dovolenková fotografia 2018.

21. ročník celoslovenskej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby.

NDF 2018 prihláška.

 

Organizácia súťaže
Hlavný organizátor: BBSK – Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
Spoluorganizátori: Múzeum Svätý Anton, Mesto Banská Štiavnica

Uzávierka: 11.11. 2018

Termín vernisáže: 30.11. 2018 od 16:00 h.
Trvanie výstavy: 30.11. 2018 – 31.1. 2019
Miesto: Múzeum vo Svätom Antone

Fotka Osveta Žiar.

Charakteristika súťaže
Najkrajšia dovolenková fotografia je celoslovenská súťaž a výstava amatérskej fotografie s medzinárodnou účasťou. V roku2017 sa uskutočnil už 20. ročník. Zámerom projektu je vytvoriť podmienky pre možnosti prezentácie, konfrontácie a inšpirácie pre všetkých amatérskych fotografov z celého Slovenska a zahraničia. Vzdelávať a rozširovať poznanie prostredníctvom súťažných kategórií. Súťaž je určená širokej verejnosti, bez obmedzenia veku (deťom, mládeži a dospelým). Súťaž sa koná každý rok.

Ciele súťaže
Cieľom projektu je verejnou prezentáciou súťažných prác na výstave motivovať záujem širokej verejnosti o fotografické umenie. Súťaž umožňuje rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu a technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Vzbudiť záujem o cestovný ruch, poznávaním zaujímavých miest, pamiatok a udalostí. V neposlednom rade získavať nové poznatky a inšpiráciu prostredníctvom vyhodnocovacieho a rozborového seminára s odborníkmi. Podujatie bude ukončené slávnostným vyhodnotením súťaže na vernisáži výstavy zo súťažných prác za účasti autorov, poroty a pozvaných hostí.

Súťažné kategórie
1. Pamiatky UNESCO vo fotografii
2. Príroda a krajina
3. Múzeá: oživená minulosť – historické budovy, skanzeny, podujatia…
4. Dovolenka dýcha človečinou – reportážne zábery, momentky, ľudia pracujúci v turizme…
5. Môj najkrajší prázdninový zážitok – pre deti a mládež do 16 rokov
6. Čiernobiela fotografia
7. Šport – fotografie športových aktivít počas celého roka
8. Nehmotné kultúrne dedičstvo – stvárnenia, prejavy, ľudová hudba, piesne, tance, hry, slávnostné udalosti a výročia miest a obcí, tradičné remeslo, jarmoky, kultúrno-osvetové podujatia a pod.

Podmienky pre súťažiacich
 Súťaže sa môže zúčastniť každý tvorca fotoamatér zo Slovenskej republiky a zahraničia.
 Súťaž je vyhlásená pre fotografov bez obmedzenia veku (s výnimkou 5. kategórie, ktorá je určená pre deti a mládež do 16 rokov) v čiernobielej a farebnej fotografii.
 Na prihlásenie do súťaže musí autor spĺňať všetky podmienky uvedené v týchto propozíciách, vyplniť prihlášku (príloha k propozíciám), potvrdenú podpisom, na adresu (adresa viď nižšie) do 9.11. 2018
 Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorskej fotografie zodpovedajúcej základným kritériám tvorby a vnímania fotografie.
 Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré neboli ocenené v iných súťažiach.
 Nie je možné prihlásiť ani diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu.
 Súťažiaci môže poslať do každej kategórie maximálne 5 fotografií.
 Rozmery fotografií : minimálne 18×24 cm (na fotopapieri), zároveň prosíme zaslať elektronickú formu súťažných fotografií v minimálnom rozmere 700 px dlhšia strana na mailovú adresu : [email protected]
 Každý autor je povinný čitateľne označiť svoje súťažné fotografie na rube (zadná strana) všetkými potrebnými údajmi: meno, priezvisko, presná adresa (povinné údaje sú aj e-mail a telefónne číslo), kategóriu, názov fotografie a miesto fotografovania, v 5. kategórii aj vek autora.

Hodnotenie súťaže
Súťažné práce hodnotí porota menovaná BBSK – Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom. Porota má právo niektorú z cien neudeliť. Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien bude súčasťou slávnostného otvorenia výstavy (vernisáže). Autori víťazných fotografií budú pozvaní na slávnostné vyhodnotenie súťaže v mesiaci november 2018 (cestovné náklady im uhradia organizátori). Ak sa ocenení autori nezúčastnia vyhodnotenia, diplom a cenu si budú môcť prevziať v priebehu roka 2019 na Pohronskom osvetovom stredisku.

Umelecko-tvorivé kritériá hodnotenia:
 výber témy: konvenčnosť alebo objavnosť, tvorivosť, náhodnosť výberu témy alebo dlhodobejšia koncepčná práca,
 zachytenie správneho okamihu: náhoda alebo príprava na tento moment, pozorovanie, nebezpečie atraktivity témy,
 opodstatnenosť výberu formy zobrazenia: čiernobiela fotografia, farebná fotografia, formálne i obsahové odôvodnenie, adekvátnosť a vhodnosť uprednostnenia jednej z foriem,
 kompozícia obrazu: práca so svetlom, línie, tvary, krivky, objekt v priestore, veľkosť záberu, dôležitosť jednotlivých prvkov pre celkovú atmosféru fotografie,
 výber prostredia, lokality: napríklad príroda, architektúra, zachovanie predkamerovej skutočnosti, alebo jej pretváranie, zásahy pred záberom alebo po snímaní v postprodukcii, počítačová manipulácia, úprava, problém verifikácie, zachovanie prirodzeného vzhľadu fotografie, experimentálne techniky, ich odôvodnenie,

 adekvátnosť použitia výrazových prostriedkov pre zobrazenie myšlienky, významu a posolstva fotografie alebo série fotografií, zrozumiteľnosť pre diváka, invenčnosť, tvorivosť, jedinečnosť záberov.
technické (v závislosti od veku autora a žánru hodnotenej fotografie)
 technická kvalita záberu (ostrosť, v prípade neostrosti jej význam),
 technická kvalita tlače (papier, zachovanie farebnosti, správnej tonality),
 výber formátu, jeho opodstatnenosť pre význam záberu.

Záverečné ustanovenia
 Zaslaním fotografií dáva súťažiaci súhlas k zverejneniu svojich prác na výstavách, na internetovej stránke súťaže, prípadne v iných materiáloch súvisiacich so súťažou. Realizátori súťaže si vyhradzujú právo pri propagácii podujatia Najkrajšia dovolenková fotografia 2018 publikovať jednotlivé ocenené a vystavené fotografie bez nároku autora na honorár. Každé iné použitie fotografií bude POS konzultovať s autorom. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb si môžete v prípade potreby uplatniť svoje práva súvisiace s ochranou svojich osobných údajov: pos.prevá[email protected]
 Usporiadatelia vracajú späť (poštou) len vyžiadané fotografie. Organizátori by uvítali, keby niektoré fotografie mohli byť zaradené do archívu Pohronského osvetového strediska, Múzea vo Svätom Antone a Mesta Banská Štiavnica.

Kontakt
BBSK – Pohronské osvetové stredisko
Dukelských hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom
Mgr. Miroslav Hric
tel.: 045/678 13 08, 0908 288 897, e-mail: [email protected]