Banicka akademia – SPS Mikoviniho – architektura – Banska Stiavnica © A.Niznanska (16)