Filmový ateliér

Filmový kurz: ŠTIAVNICA V TVOJOM VLASTNOM FILME

FILMOVÝ KURZ je aktivita, v ktorej sa verejnosti otvoria dvere do filmárskej kuchyne.
Pod vedením známych slovenských režisérov budú jeho účastníci tvoriť filmy o Banskej Štiavnici.

Filmový kurz je určený obyvateľom širšieho regiónu Banskej Štiavnice od 16 rokov, ktorí majú záujem o umenie, kultúru a špeciálne film, a zároveň vnímajú Banskú Štiavnicu ako inšpiratívnu a hodnú umeleckého skúmania. Plánovaný počet účastníkov je 10 – 12.

Kurz je zameraný na filmových začiatočníkov, predošlá skúsenosť s tvorbou filmov nie je potrebná. Dôležitá je vnútorná motivácia a špecifické predpoklady uchádzačov – jeden má oko fotografa, iný je zaujímavý rozprávač, ďalší príde so skvelou témou. V kurze sa môžu uplatniť stredoškoláci i pracujúci, tí, čo sa živia hlavou, i tí, čo rukami, skejteri, lesníci, úradníci, barmani i umelci z iných odvetví.

Očakávajú sa otvorení ľudia, ktorí dokážu pracovať tímovo. Filmy sa totiž budú vyrábať v skupinách, účastníci budú nadväzovať tvorivé partnerstvá, pomáhať si a nachádzať spoločné riešenia.

PRIHLÁS SA DO 17. FEBRUÁRA CEZ PRIHLASOVACÍ FORMULÁR!

LEKTORI:

Hlavným lektorom kurzu je popredný slovenský dokumentarista Marek Šulík. Prevedie skupinu účastníkov všetkými fázami tvorby filmu od hľadania témy, cez tvorbu scenára, obhliadky, nakrúcanie, až po postprodukciu a verejné uvedenie výsledku.

Počas trvania kurzu sa účastníci stretnú s ďalšími slovenskými režisérmi (Peter Kerekes, Jaro Vojtek, Róbert Kirchhof, Mária Rumanová) a kameramanom (Martin Kollár), ktorí účastníkom kurzu predstavia vlastné režijné koncepcie, osobne skonzultujú pripravované diela, a svoju tvorbu predstavia aj širokej štiavnickej verejnosti.

Autormi konceptu Filmového kurzu, ktorí budú ako konzultanti k dispozícii počas celého jeho priebehu, sú filmári dlhodobo žijúci a tvoriaci v Banskej Štiavnici – strihač František Krähenbiel a režisérka animovaných filmov Ivana Laučíková.

TÉMA:

V krátkych filmoch budú účastníci mapovať tvár mesta Banská Štiavnica. Podľa predstáv účastníkov sa pokryjú rôzne žánre dokumentu: skúmanie histórie, analýzy sociálnych problémov či portrétovanie ľudí. Každý z filmov postihne len malý štiavnický detail, no výsledná koláž odzrkadlí premenlivého a neuchopiteľného ducha mesta Banská Štiavnica.

Okruhy, o ktorých je vhodné uvažovať:

– história banského mesta so všetkými banskými, priemyselnými a dopravnými podnikmi,
– architektúra, kultúrne a technické pamiatky,
– historicky zásadné, humorné, tragické či iné pamätné udalosti z histórie mesta,
– štiavnické konfesie,
– štiavnické rodiny,
– štiavnické komunity,
– štiavnické osobnosti,
– štiavnická krajina (geológia, lesníctvo, horský turizmus),
– obrazy zo života mladých,
– sociálne vylúčené skupiny,
– život na periférii, mimo historického centra,
– a mnoho iných.

MIESTO:

Mesto Banská Štiavnica zriadi v rámci projektu Mesto kultúry 2019 filmový ateliér so sídlom v budove Kultúrneho centra. Filmový ateliér znamená samostatná miestnosť s výbavou: poloprofesionálnou technikou na záznam obrazu a zvuku a tiež počítačovými stanicami na zvukovo-obrazovú postprodukciu.

Filmový ateliér a jeho vybavenie bude účastníkom kurzu k dispozícii počas celej doby trvania kurzu, k dispozícii bude tiež technický asistent. Pravidelné stretnutia s lektormi budú prebiehať v miestnosti filmového ateliéru a v kine Akademik.

Stretnutia s protagonistami, rešerše a nakrúcanie budú prebiehať v reáliách štiavnického regiónu, v múzeách, baniach, technických pamiatkach, na sídliskách, tajchoch, v školách i bytoch – podľa potrieb konkrétneho scenára.

TERMÍNY A PRIEBEH:

Filmový kurz trvá 4 mesiace, od marca do júna 2019.

Stretnutia s lektormi a masterclassy sú plánované na víkendové dni (rozpis bude k dispozícii vopred). Okrem toho sa očakáva samostatná práca účastníkov v ich voľnom čase.

MAREC – APRÍL – Vývoj filmov.
Prebehne: profilácia témy, rešerše, obhliadky, scenáre, príprava nakrúcania.

Objem práce: 5 x jednodňové stretnutie s hlavným lektorom, 5 x 3 hod. masterclass prizvaných lektorov, samostatná práca.

MÁJ – Nakrúcanie filmov.
Prebehne: kurz na obsluhu techniky, filmové nakrúcanie a príprava na strih.

Objem práce: 1 x jednodňový kurz filmovej techniky s hlavným lektorom, 1 x dvojdňové stretnutie na analýzu materiálu s hlavným lektorom. Samostatná práca – nakrúcanie realizované vo voľnom čase účastníkov, podľa osobných možností a potrieb filmu.

JÚN – Postprodukcia filmov.
Prebehne: strih, zvuková a obrazová postprodukcia, grafika, export hotových diel.

Objem práce: 1 x trojdňové stretnutie s hlavným lektorom na strih a finalizáciu filmov. Samostatná práca – strih realizovaný vo voľnom čase účastníkov, podľa osobných možností a potrieb filmu.

Poznámka: V roku 2019 plánujeme uskutočniť filmový kurz dvakrát. Prvý v avizovanom termíne marec – jún, druhý v termíne september – december.

VÝSTUPY:

Výsledkom štvormesačného kurzu bude 5 – 6 krátkych dokumentárnych filmov o lokálnych štiavnických témach. Širokej verejnosti ich predstavíme na filmovej premiére v kine Akademik. Filmy budú ďalej sprístupnené on-line a používané na prezentačné účely mesta Banská Štiavnica.

Poznámka: V roku 2019 plánujeme uskutočniť filmový kurz dvakrát. Prvý v avizovanom termíne marec – jún, druhý v termíne september – december.

INFO: WWW.ALMAZIASTIAVNICA.SK