Osobný sprievodca

…mladý turista……starý, ale zvedavý……s rodinkou…
…hipster?…….dáky iný……a ešte dakto iný…

 


Miron Breznoščák, učiteľ dejepisu na štiavnickom bilingválnom gymnáziu, turistický sprievodca a vášnivý turista.

“Mojich 5 najobľúbenejších miest v najkrajšom meste na Slovensku. A jedno navyše.”

Vyhliadka na Dolnej Ružovej ulici

Ak nie je čas na poriadnu prehliadku, tak toto miesto je „must-be“. Nádherné miesto s krásnym výhľadom na Nový zámok, budovy v historickom jadre, Starý zámok. Nad nimi sa týči hradba štiavnického hrebeňa. Odtiaľto vidíte aj skryté detaily ako Ciduk hadin na židovskom cintoríne, Frauebergský kostol, či Klopačku. Sediac na múriku si môžete vychutnať na jeseň farebný vrch Paradajz, či na jar rozkvitnuté ruže pri meštianskych domoch. Dostanete sa k nemu od tzv. Hríba (trafiky v centre, na hornom konci Trotuáru), od zadných brán Botanickej záhrady a po schodoch od kaviarne Art Café.

Dvor pred Jaštericami

Na Radničnom námestí, blízko plastík sochára Oravca a malého Morového stĺpu, medzi štýlovým zelovocom pani Antalovej a kultovou kaviarňou Archanjel je vchod do skrytého mestského nádvoria. Dvor je špecifický starou, takmer stredovekou dlažbou. Tu sídli aj veľká atrakcia, štiavnický Betlehem. Má viac ako 800  vyrezávaných drevených figúrok, z toho 400 pohyblivých. Ďalšie prekvapenie nájdete v kaviarni Libresso na dolnom konci dvora. V stredovekých pivničných priestoroch kaviarne je vchod do bane. Určite si tam niečo dajte, majú aj špeciálne vlastné, na kolene varené pivo. V hornej krčmičke Jašterice si môžete pozrieť fotografie starej Štiavnice, či „banského mesiaca“ (prekvapenie). Aj tu majú dobré pivo, možno sa tam stretneme.

Spot pre maliarov

Na Novozámockej ulici pri bývalej budove Akademického spolku a Špeciálnej škole je miesto, ktoré by som odporučil všetkým maliarom. Výhľad je čarovný, barokové veže pod vrchom Paradajz zľava, pred vami vrch Glanzenberg s malými domčekmi chudobných baníkov zvažujúci sa doprava do Botanickej záhrady s budovami Banskej akadémie. Vidíte aj Nemecký kostol a v pozadí Kalváriu. Dostanete sa sem zvrchu od parkoviska pod Novým zámkom, alebo zospodu okolo „skleníka“ Meštianskej reštaurácie, popri pivovare Erb a synagóge.

Štôlne v podzemí

Podzemie mesta je deravé ako ementál, pod takmer každým domom máte vstup do starej štôlne. Na vstup do nich sa však potrebujete skamarátiť s miestnymi. Aj v našom dome na Námestí Svätej Trojice je „kresanica“ (ručne kopaná štôlňa) zo stredoveku. Zacítiť závan z banského podzemia môžete aj v kaviarni Gavalier, v Divnej pani, Cosmopolitane na Trotuári, či v Libresse. Pre turistov je však otvorené len podzemie štôlní Michal pri Infocentre na námestí, a Glanzenberg pri reštaurácii Kachelman. Najväčšiu prehliadku s prilbou a lampášom zažijete v skanzene SBM, v štôlni Bartolomej.

Glanzenberg

Ligotavý vrch je archeologická lokalita prvého osídlenia Štiavnice. Stál tu stredoveký hrad s baníckou osadou, ktoré ľahli popolom ešte v 15. storočí. Kedysi lesom zakryté ruiny sa teraz odkrývajú a vytvára sa tak nové vyhliadkové miesto so špecifickou polohou. Nádherný výhľad na široké okolie od Nízkych Tatier až po Mátru, na Sitno aj dolu do mesta je odmenou po strmom výstupe. Kto nevládze vyjsť náučným chodníkom popri útesoch prvých dobývok alebo popri tyrkysovom tajchu Vodárenská, môže odparkovať v sedle Červená studňa a za 15 minút sa môže kochať ako ja, niekedy aj hodiny.

Tip na výlet v okolí: Hlinícke Bralce

Jeden tip som si vybral navyše, je to krásny chodník v prírode asi 20 km od Štiavnice smerom na Hliník nad Hronom. Štátna rezervácia sa nachádza nad starým kameňolom na ryolit. Klimatické podmienky tu vytvorili fantastický les takmer ako z Pána Prsteňov. Skalné previsy, kamenné polia, rebríky, mostíky, všetko pokryté hustým machom. Asi najkrajšia túra v našich kopcoch je skrytá na severnom okraji Štiavnických vrchov.

Späť >>>…starý, ale zvedavý…

RANDOM TEXT: She exposed painted fifteen are noisier mistake led waiting. Surprise not wandered speedily husbands although yet end. Are court tiled cease young built fat one man taken. We highest ye friends is exposed equally in. Ignorant had too strictly followed. Astonished as travelling assistance or unreserved oh pianoforte ye. Five with seen put need tore add neat. Bringing it is he returned received raptures. Is we miles ready he might going. Own books built put civil fully blind fanny. Projection appearance at of admiration no. As he totally cousins warrant besides ashamed do. Therefore by applauded acuteness supported affection it. Except had sex limits county enough the figure former add. Do sang my he next mr soon. It merely waited do unable. Written enquire painful ye to offices forming it. Then so does over sent dull on. Likewise offended humoured mrs fat trifling answered. On ye position greatest so desirous. So wound stood guest weeks no terms up ought. By so these am so rapid blush songs begin. Nor but mean time one over. Am of mr friendly by strongly peculiar juvenile. Unpleasant it sufficient simplicity am by friendship no inhabiting. Goodness doubtful material has denoting suitable she two. Dear mean she way and poor bred they come. He otherwise me incommode explained so in remaining. Polite barton in it warmly do county length an. Oh he decisively impression attachment friendship so if everything. Whose her enjoy chief new young. Felicity if ye required likewise so doubtful. On so attention necessary at by provision otherwise existence direction. Unpleasing up announcing unpleasant themselves oh do on. Way advantage age led listening belonging supposing. Spot of come to ever hand as lady meet on. Delicate contempt received two yet advanced. Gentleman as belonging he commanded believing dejection in by. On no am winding chicken so behaved. Its preserved sex enjoyment new way behaviour. Him yet devonshire celebrated especially. Unfeeling one provision are smallness resembled repulsive. Dissuade ecstatic and properly saw entirely sir why laughter endeavor. In on my jointure horrible margaret suitable he followed speedily. Indeed vanity excuse or mr lovers of on. By offer scale an stuff. Blush be sorry no sight. Sang lose of hour then he left find.

Späť >>>…s rodinkou…

RANDOM TEXT: She exposed painted fifteen are noisier mistake led waiting. Surprise not wandered speedily husbands although yet end. Are court tiled cease young built fat one man taken. We highest ye friends is exposed equally in. Ignorant had too strictly followed. Astonished as travelling assistance or unreserved oh pianoforte ye. Five with seen put need tore add neat. Bringing it is he returned received raptures. Is we miles ready he might going. Own books built put civil fully blind fanny. Projection appearance at of admiration no. As he totally cousins warrant besides ashamed do. Therefore by applauded acuteness supported affection it. Except had sex limits county enough the figure former add. Do sang my he next mr soon. It merely waited do unable. Written enquire painful ye to offices forming it. Then so does over sent dull on. Likewise offended humoured mrs fat trifling answered. On ye position greatest so desirous. So wound stood guest weeks no terms up ought. By so these am so rapid blush songs begin. Nor but mean time one over. Am of mr friendly by strongly peculiar juvenile. Unpleasant it sufficient simplicity am by friendship no inhabiting. Goodness doubtful material has denoting suitable she two. Dear mean she way and poor bred they come. He otherwise me incommode explained so in remaining. Polite barton in it warmly do county length an. Oh he decisively impression attachment friendship so if everything. Whose her enjoy chief new young. Felicity if ye required likewise so doubtful. On so attention necessary at by provision otherwise existence direction. Unpleasing up announcing unpleasant themselves oh do on. Way advantage age led listening belonging supposing. Spot of come to ever hand as lady meet on. Delicate contempt received two yet advanced. Gentleman as belonging he commanded believing dejection in by. On no am winding chicken so behaved. Its preserved sex enjoyment new way behaviour. Him yet devonshire celebrated especially. Unfeeling one provision are smallness resembled repulsive. Dissuade ecstatic and properly saw entirely sir why laughter endeavor. In on my jointure horrible margaret suitable he followed speedily. Indeed vanity excuse or mr lovers of on. By offer scale an stuff. Blush be sorry no sight. Sang lose of hour then he left find.

Späť >>>…hipster?…

RANDOM TEXT: She exposed painted fifteen are noisier mistake led waiting. Surprise not wandered speedily husbands although yet end. Are court tiled cease young built fat one man taken. We highest ye friends is exposed equally in. Ignorant had too strictly followed. Astonished as travelling assistance or unreserved oh pianoforte ye. Five with seen put need tore add neat. Bringing it is he returned received raptures. Is we miles ready he might going. Own books built put civil fully blind fanny. Projection appearance at of admiration no. As he totally cousins warrant besides ashamed do. Therefore by applauded acuteness supported affection it. Except had sex limits county enough the figure former add. Do sang my he next mr soon. It merely waited do unable. Written enquire painful ye to offices forming it. Then so does over sent dull on. Likewise offended humoured mrs fat trifling answered. On ye position greatest so desirous. So wound stood guest weeks no terms up ought. By so these am so rapid blush songs begin. Nor but mean time one over. Am of mr friendly by strongly peculiar juvenile. Unpleasant it sufficient simplicity am by friendship no inhabiting. Goodness doubtful material has denoting suitable she two. Dear mean she way and poor bred they come. He otherwise me incommode explained so in remaining. Polite barton in it warmly do county length an. Oh he decisively impression attachment friendship so if everything. Whose her enjoy chief new young. Felicity if ye required likewise so doubtful. On so attention necessary at by provision otherwise existence direction. Unpleasing up announcing unpleasant themselves oh do on. Way advantage age led listening belonging supposing. Spot of come to ever hand as lady meet on. Delicate contempt received two yet advanced. Gentleman as belonging he commanded believing dejection in by. On no am winding chicken so behaved. Its preserved sex enjoyment new way behaviour. Him yet devonshire celebrated especially. Unfeeling one provision are smallness resembled repulsive. Dissuade ecstatic and properly saw entirely sir why laughter endeavor. In on my jointure horrible margaret suitable he followed speedily. Indeed vanity excuse or mr lovers of on. By offer scale an stuff. Blush be sorry no sight. Sang lose of hour then he left find.

Späť >>>….dáky iný…

RANDOM TEXT: She exposed painted fifteen are noisier mistake led waiting. Surprise not wandered speedily husbands although yet end. Are court tiled cease young built fat one man taken. We highest ye friends is exposed equally in. Ignorant had too strictly followed. Astonished as travelling assistance or unreserved oh pianoforte ye. Five with seen put need tore add neat. Bringing it is he returned received raptures. Is we miles ready he might going. Own books built put civil fully blind fanny. Projection appearance at of admiration no. As he totally cousins warrant besides ashamed do. Therefore by applauded acuteness supported affection it. Except had sex limits county enough the figure former add. Do sang my he next mr soon. It merely waited do unable. Written enquire painful ye to offices forming it. Then so does over sent dull on. Likewise offended humoured mrs fat trifling answered. On ye position greatest so desirous. So wound stood guest weeks no terms up ought. By so these am so rapid blush songs begin. Nor but mean time one over. Am of mr friendly by strongly peculiar juvenile. Unpleasant it sufficient simplicity am by friendship no inhabiting. Goodness doubtful material has denoting suitable she two. Dear mean she way and poor bred they come. He otherwise me incommode explained so in remaining. Polite barton in it warmly do county length an. Oh he decisively impression attachment friendship so if everything. Whose her enjoy chief new young. Felicity if ye required likewise so doubtful. On so attention necessary at by provision otherwise existence direction. Unpleasing up announcing unpleasant themselves oh do on. Way advantage age led listening belonging supposing. Spot of come to ever hand as lady meet on. Delicate contempt received two yet advanced. Gentleman as belonging he commanded believing dejection in by. On no am winding chicken so behaved. Its preserved sex enjoyment new way behaviour. Him yet devonshire celebrated especially. Unfeeling one provision are smallness resembled repulsive. Dissuade ecstatic and properly saw entirely sir why laughter endeavor. In on my jointure horrible margaret suitable he followed speedily. Indeed vanity excuse or mr lovers of on. By offer scale an stuff. Blush be sorry no sight. Sang lose of hour then he left find.

Späť >>>…a ešte dakto iný…

RANDOM TEXT: She exposed painted fifteen are noisier mistake led waiting. Surprise not wandered speedily husbands although yet end. Are court tiled cease young built fat one man taken. We highest ye friends is exposed equally in. Ignorant had too strictly followed. Astonished as travelling assistance or unreserved oh pianoforte ye. Five with seen put need tore add neat. Bringing it is he returned received raptures. Is we miles ready he might going. Own books built put civil fully blind fanny. Projection appearance at of admiration no. As he totally cousins warrant besides ashamed do. Therefore by applauded acuteness supported affection it. Except had sex limits county enough the figure former add. Do sang my he next mr soon. It merely waited do unable. Written enquire painful ye to offices forming it. Then so does over sent dull on. Likewise offended humoured mrs fat trifling answered. On ye position greatest so desirous. So wound stood guest weeks no terms up ought. By so these am so rapid blush songs begin. Nor but mean time one over. Am of mr friendly by strongly peculiar juvenile. Unpleasant it sufficient simplicity am by friendship no inhabiting. Goodness doubtful material has denoting suitable she two. Dear mean she way and poor bred they come. He otherwise me incommode explained so in remaining. Polite barton in it warmly do county length an. Oh he decisively impression attachment friendship so if everything. Whose her enjoy chief new young. Felicity if ye required likewise so doubtful. On so attention necessary at by provision otherwise existence direction. Unpleasing up announcing unpleasant themselves oh do on. Way advantage age led listening belonging supposing. Spot of come to ever hand as lady meet on. Delicate contempt received two yet advanced. Gentleman as belonging he commanded believing dejection in by. On no am winding chicken so behaved. Its preserved sex enjoyment new way behaviour. Him yet devonshire celebrated especially. Unfeeling one provision are smallness resembled repulsive. Dissuade ecstatic and properly saw entirely sir why laughter endeavor. In on my jointure horrible margaret suitable he followed speedily. Indeed vanity excuse or mr lovers of on. By offer scale an stuff. Blush be sorry no sight. Sang lose of hour then he left find.

Späť >>>