Banská Štiavnica – Mesto kultúry 2019!

Čo predchádzalo tomuto titulu, ktorý naše mesto získalo? Už v septembri 2017 som reagovala na pripravovanú výzvu v Štiavnických novinách výzvou primátorky mesta a obrátila som sa na všetkých, aby poslali svoje námety resp. ponuku pri príprave materiálov k realizácii tohto projektu. Vtedy však nereagoval nikto, ale bola som pevne rozhodnutá, že naše mesto sa do tohto projektu musí zapojiť. Následne po získaní materiálov k vyhlásenej výzve som uložila vedúcemu oddelenia kultúry a mediálnej komunikácie mestského úradu Ing. R. Markovi úlohu, že do vyhlásenej výzvy sa zapojíme a vypracujeme projekt. Čakala nás nie ľahká cesta vytvoriť tím a vypísať verejné obstarávanie na projektového manažéra. Projektovým manažérom sa stal Ing. M. Pálka. Bolo treba vytvoriť oblasti a zapojiť ľudí zaoberajúcich sa projektom. Spolu s vedúcim oddelenia kultúry a MK Ing. R. Markom sme prekonzultovali oblasti, do ktorých by mal projekt smerovať a okruh ľudí, v ktorých vidíme potenciál, nadšenie a záruku úspechu. A tak vznikol projektový tím. 14. novembra 2017 sa konalo prvé stretnutie prípravného výboru. Nasledovala prípravná fáza vypracovania podkladov k projektu Mesto kultúry 2019 – Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity premietnutá do jednotlivých aktivít a bola vytvorená Programová rada v zložení:

Ing. Rastislav Marko, vedúci odd. kultúry MsÚ Banská Štiavnica, Mgr. art. Ján Fakla, Mgr. František Krähenbiel, Bc. Alexandra Pastorková, PhDr. Jozef Labuda, CSc., doc. Mgr. art. Svätopluk Mikyta, Bc. Tomáš Lazar, spolupracovníci Programovej rady: Mgr. Zuzana  Bodnárová, Mgr. art. Jana Mikitková, Ing. arch. Iveta Chovanová, PhDr. Daniel Harvan, Mgr. Zuzana Paškayová, doc. Ivana Laučíková, ArtD., Zuzana Patkošová, projektový manažér Ing. Michal Pálka. Vytvorili sa nielen jednotlivé oblasti aktivít, ale aj aktivita publicity projektu. Tu sa počíta s propagáciou projektu vo viacerých formách. Začiatok projektu bude spropagovaný tlačovou konferenciou, kde okrem predstaviteľa mesta, spolupracujúcich subjektov a partnerov, celoslovenských médií budú prizvaní aj zástupcovia Fondu na podporu umenia (FPU) a Ministerstva kultúry SR. Počas trvania projektu bude súčasťou Štiavnických novín aj príloha o aktivitách Mesta kultúry 2019.

Po podaní projektu Mesto kultúry 2019 sa konalo niekoľko stretnutí na FPU. Celkove sa uchádzalo o projekt Mesto kultúry 2019 8 miest. Po prvom kole postúpili 3 mestá do druhého kola a to Nové Zámky, Spišská Nová Ves a Banská Štiavnica. Na spracovanie projektu Mesto kultúry 2019 sme po prvom kole, získali finančné prostriedky pre spracovanie projektu vo výške 8000 € z FPU a 2000 € spolufinancovanie.

V rámci propagácie bolo vytvorené logo a príloha Štiavnických novín pod názvom Almázia. Dňa 13.6.2018 sa konala prezentácia projektu Mesto kultúry 2019 pred odbornou komisiou. Mesto Banská Štiavnica prezentovalo svoj projekt ako druhé. Prezentácia doplnená výstižným videom, o nadšení niektorých ľudí participujúcich na projekte ani nehovorím,  Mgr. Z. Bodnárová, Mgr. art. J. Mikitková, či doc. Mgr. art. S. Mikita vyrábal tričká a Bc. S. Pastorková ich rozdávala v publiku. Ale to podstatné prezentácia projektu pozostávajúca z videa a slovne doplnená hip-hoperom Vašom Šimkom mala úspech. Všetci sme držali palce a vduchu si hovorili „musíme to dať.“ Noviny Almázia putovali do rúk členov komisie a publika. A nadšený a oduševnený bol aj Ing. R. Marko, vedúci odd. kultúry a MK, aj napriek tomu, že kvalitnej kultúry a práce okolo jej zabezpečovania máme dosť. Plne podporil  záujem primátorky urobiť niečo pre toto mesto, pre ľudí v ňom, ukázať, že mi tu v Štiavnici na to máme, že my tu máme umelcov a ľudí v kultúre, ktorí milujú Štiavnicu ako ona. Každá prezentácia bola niečím osobitná. Po skončení prezentácie som bola na týchto ľudí hrdá, poďakovala som sa im ako aj projektovému manažérovi na záver so slovami: mnohokrát máme názory rôzne, ale čo máme spoločné je láska k Banskej Štiavnici a tá nás spája. Následne sa malo konať zodpovedanie na doplňujúce otázky. Oznámili nám, že toto sa konať nebude a komisia už len oznámi konečný výsledok. A potom prišlo vyrozumenie. Banská Štiavnica sa stala Mestom kultúry 2019 a naša radosť bola veľká. Splnili sme to, čo sme si predsavzali, že Banská Štiavnica sa stala v rámci tohto projektu prvým mestom Mestom kultúry 2019. Nasledujúci deň ráno mi zavolali a zablahoželali moji kolegovia primátor z Nových Zámkov a primátor zo Spišskej Novej Vsi s vyjadrením, že nášmu mestu to želajú a tešia sa na spoluprácu s nami. Chcem len podotknúť, že oboch primátorov osobne poznám a veľmi dobre medzi sebou spolupracujeme.

Aj keď sa nám do mesta podarilo získať oveľa väčšie projekty, predsa tento projekt je niečím osobitný. Dal pred nás nové výzvy v oblasti kultúry, ale aj medziľudských vzťahov, aby ľudia mali bližšie k sebe. A to nám v dnešných časoch chýba. Teším sa z toho, že môj zámer bol úspešný a úprimne ďakujem všetkým, ktorí stáli so mnou pri zrode tohto projektu a budú realizátori jednotlivých aktivít.

Ďakujem aj sympatickému mladému raperovi srdcom Štiavničanovi Vašovi Šimkovi, kameramanovi (tvorcovi videa) Henrichovi Žuchovi a manažérovi projektu a všetkým členom pracovných kolektívov jednotlivých aktivít. Treba si však uvedomiť, že tu práca nekončí de facto ešte len začína. Mnohí sa pýtajú, čo to pre Banskú Štiavnicu donesie a prečo neriešime radšej iné. Chcem ich uistiť, že riešime aj mnohé, mnohé ďalšie veci v meste pre zlepšenie života v ňom. A čo je cieľom tohto projektu? Je to renovácia identity mesta a renovácia identity Štiavničanov ako jeho obyvateľov. Zozbierať konkrétne príbehy obyvateľov, zamerať sa na príbehy a zbierky z bývalej Plety a Tabakovej továrne, prísť s kultúrou aj na sídlisko Drieňová, pripraviť výstavy, divadlá, koncerty, premietnuť životné príbehy ľudí do kultúry.   Na všetky aktivity mesto Banská Štiavnica s titulom Mesto kultúry 2019 získava dotáciu 286 000 €.

Buďme hrdí, že sme sa stali Mestom kultúry 2019 a svoju aktivitu využime nato, čo nám tento projekt ponúka.

Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta