Salamander očami detí a mládeže 2016

19. ročník výtvarnej súťaže

Propozície súťaže výtvarných prác:

Hlavný organizátor: Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom – Pracovisko Banská Štiavnica

Spoluorganizátor: Mesto Banská Štiavnica


Cieľ a poslanie súťaže:

 • Viesť deti a mládež k poznávaniu a zachovávaniu baníckych tradícií
 • Prezentovať tvorbu talentovaných mladých autorov na verejnosti, podnietiť ich ku kvalitnejšej tvorbe, podpora mladých výtvarných talentov
 • Vytvoriť podmienky na vzájomnú konfrontáciu, nadviazanie kontaktov, výmenu skúseností, zdravú súťaživosť a zmysel pre fair play
 • Téma výtvarných prác: Salamandrový sprievod a spriedodné podujatia Salamandrových dní

Vekové kategórie súťaže:

 • I. kategória: žiaci MŠ
 • II. kategória : žiaci 1. stupňa ZŠ
 • III. kategória : žiaci 2. stupňa ZŠ
 • IV. kategória : žiaci 1. stupňa ZUŠ
 • V. kategória : žiaci 2. stupňa ZUŠ
 • VI. kategória : študenti SŠ

V každej kategórii bude udelená 1., 2. a 3. cena, Cena poroty prípadne Čestné uznanie. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

Súťažné podmienky:

 • Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ v Slovenskej republike i zahraniční Slováci, ktorí spĺňajú podmienky súťaže
 • Súťaž je neanonymná, každý autor môže poslať do súťaže najviac 2 súťažné práce
 • Technika súťažných prác: ľubovoľná (maľba, kresba, koláž, priestorá práca…)
 • Formát súťažných prác: minimálne A4 a väčšie
 • Na každú prácu treba uviesť: meno a priezvisko autora, vek, triedu, názov a a dresu školy, kontakt – telefón, e-mail

Súťažné práce organizátori nevracajú. Zaslaním prác do súťaže dáva autor svoj súhlas k ich zverejneniu a bezplatnému využitiu formou propagačných a iných materiálov Pohronským osvetovým strediskom a Mestom Banská Štiavnica. Víťazní autori budú informovaní prostredníctvom svojich školských zariadení, ktorým bude poslaná výsledková listina súťaže a pozvánka na vyhodnotenie súťaže. Súťažné práce treba poslať alebo osobne odovzdať najneskôr do 20. 1. 2017 na adrese: POS, Nám. sv. Trojice 7, 969 01 Banská Štiavnica.

Vyhodnotenie súťažných prác bude v mesiaci marec 2017.

Bližšie informácie na č.t.: 0915 819 989, mail: petrova@osvetaziar.sk