Výstup na Glanzenberg – Staré mesto s odborným výkladom

Prednáška nielen o najnovších poznatkoch archeologického výskumu, ktorý prebieha na lokalite Staré mesto/Glanzenberg/ nad Banskou Štiavnicou. Do témy Vás vovedie archeológ – riaditeľ Slovenského banského múza v Banskej Štiavnici, PhDr. Jozef Labuda, CSc.. Záujemcovia sa stretnú 14. septembra o 13:00 pri morovom stĺpe na Nám. Sv. Trojice. Spolu vystúpia na archeologickú lokalitu, kde už desaťročia prebieha archeologický výskum. Tam si budú môcť prezrieť nálezy in situ spoločne s odborným výkladom. V prípade nepriaznivého počasia bude program zmenený, výklad sa uskutoční na Starom zámku, kde sú prezentované nálezy archeologického výskumu na Starom meste.

Toto podujatie bolo pripravené špeciálne pre Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD).

V rámci DEKD sa bude konať do konca mesiaca september viacero podujatí na celom Slovensku, ale aj priamo v Banskej Štiavnici: napr.

16. sept. Návšteva jezuitskej lekárne v Štiavnických Baniach

20. sept. Galéria J. Kollára – Obrazy živej krajiny – Kollárov ateliér

23. sept. Putovanie kalváriou

23. sept. Koncert a prednáška o architektúre vilovej štvrte v Banskej Štiavnici

27. sept. Barokové umenie banských miest v tereziánskom období

28. sept. Fotonávraty do minulosti Banskej Štiavnice

30. sept. „Umenie na bašte“ v Štiavnických Baniach

pre viac info: http://www.zhmao.sk/dekd/katalog-aktivit.html


Miesto konania
Banská Štiavnica, Radničné námestie, Banská Štiavnica